Server viewer
IconQuarantänezone Delta
┏╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┓
Eingangsbereich
┗╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┛
●◦ Lobby ◦●
┏╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┓
Labern
┗╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┛
IconLabern I Icon
IconPlofeu Icon
IconSîlvertex Icon
IconBackfisch145 Icon
IconBlueman995 Icon
IconGalaxus | Lucas Icon
IconGravity Icon
IconLabern II
IconLabern III
IconHome Schooling
IconHome Schooling II
┏╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┓
Gaming
┗╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┛
Counter-Strike
IconNormal 1 Icon
IconNormal 2 Icon
IconWingman 1 | 2vs2 Icon
IconWingman 2 | 2vs2 Icon
IconCompetitive 1 | 3vs5 Icon
IconCompetitive 2 | 5vs5 Icon
VR Space
IconSolo
IconMultiplayer
Call of Duty: Warzone
IconRoom 1
IconRoom 2
┏╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┓
AFK
┗╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┛
IconAnstubsbar Icon
IconAway Icon
IconKotzeimer Icon
┏╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┓
Stream
┗╋━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━╋┛
Server status
Admin status
Admin status is empty